Anarkistinen tietoyhteiskunta

Antti Hau­tamä­ki kir­joit­taa tämän päivän Suomen Kuvale­hdessä eri­no­maises­sa kolum­nis­saan “Varo media, har­rasteli­jat tule­vat” tiedo­tusvä­linei­den muut­tumis­es­ta, kun inter­net täl­lai­sine blogi­pal­stoi­neen tunkeu­tuu ammat­ti­toimit­ta­jien markkinoille. 

Hau­tamäen näke­mys on pes­simisti­nen — tai ainakin näkee tule­vaisu­udessa vaaro­ja. Niistä tärkeim­mät ovat laadun varmis­tuk­sen puute — Wikipedi­as­sa ydin­fysi­ikan pro­fes­sori ja bus­sikus­ki ovat yhtä päte­viä kir­joit­ta­maan ydin­voimas­ta — ja sisäl­lön­tuotan­nos­ta saatavien tulo­jen katoami­nen, kun inter­netis­sä on totut­tu ilmaisuuteen.

Vaarat kan­nat­taa nähdä, mut­ta niin kan­nat­taa nähdä mah­dol­lisu­ude­tkin. Tuo Wikipedia-esimerk­ki on peräisin jour­nal­isti Andrew Kee­niltä. Se on hyvä esimerk­ki, kos­ka se on kumot­tu. Anark­istisu­ud­estaan huoli­mat­ta Wikipedia jonkin lehti­tiedon (paper­ille paine­tun, siis laadukkaan) mukaan on yhtä laadukas kuin Ency­clopae­dia Bri­tan­ni­ca, jonkas kir­joit­ta­jis­sa on muun muas­sa sata nobelis­tia. Biologi­nen evoluu­tio ete­nee geenivirhei­den kautta,joista val­taosa on huonon­nuk­sia, mut­ta karsin­ta nos­taa hyvät mutaa­tiot esille. Vähän samal­la taval­la toimii Wikipediakin.

Netis­sä voidaan välit­tää väärää tietoa ja jopa tahal­laan. Huhut ja juorut meil­lä ovat olleet aina kesku­udessamme — ja iltapäiväle­hdet. Ei tässä mitään kovin uut­ta ole. Rikos tietysti on rikos myös netis­sä tehtynä — myös kun­ni­an­loukkaus — eikä siihen pidä antaa mitään erivapauksia.

Tuo sisäl­lön tuotan­non tulovir­ran katoami­nen on isom­pi ongel­ma. Kir­jan kir­joit­ta­mi­nen esimerkik­si on toim­intaa, jos­ta minus­ta on oikeutet­tu saa­maan tulo­ja. Muuten­han ammat­tikir­jail­i­joi­ta ei olisi. Jos meil­lä ei olisi ammat­ti­jour­nal­is­te­ja, myös inter­netin maail­ma rom­ah­taisi, sil­lä mon­et sen tiedot ovat alun­perin ammat­ti­lais­ten esi­in kaivamia.

Olen julkaissut yhden kir­jan netis­sä: Vihreät ja talous. (Luet­tavis­sa yhä kohdas­sa julka­isut) Se on ehkä lue­tu­in kir­jani (vaik­ka ei mis­sään tapauk­ses­sa paras) mut­ta kaik­ista kir­jois­tani sitä on myy­ty vähiten. Toisaal­ta min­ulle olisi riit­tänyt viidenkymme­nen sentin kor­vaus jokaises­ta lukuk­er­ras­ta tuot­ta­maan riit­tävät tulot kir­joit­tamis­es­ta. Paine­tus­ta kir­jas­ta luk­i­jan on mak­set­ta­va pari kymp­piä, että kir­jail­i­ja saa sen kir­joit­tamis­es­ta kuukau­den palkan (eikä kir­jaa kuukaudessa kyl­lä kir­joite­ta). Jos olisin saanut Niz­za­an kohdis­tuneesta pyörä­matkas­tani sentin jokaiselta, joka kävi luke­mas­sa siitä Hesarin sivuil­ta, olisi saanut kaik­ki matkan kulut sil­lä mak­se­tuk­si ja vähän palkkaakin.

Vaara sisäl­lön­tuotan­non näivet­tymis­es­tä häipyy sinä päivänä, kun saadaan käyt­töön vai­va­ton tapa mak­saa pieniä mak­su­ja hel­posti. Sil­loin net­ti­in ilmestyy amatöörien toimit­ta­man ilmaisen aineis­ton rin­nalle ammat­ti­mais­es­ti toimitet­tua mak­sullista aineis­toa, joka on kuitenkin niin hal­paa, ettei mak­su ole este aineis­ton käytölle. Mak­sa­vathan ihmiset net­tiy­hteyk­sistään oper­aat­tor­eille, mik­si eivät siis myös sisäl­löstä? Itse kul­lakin olisi net­tikukkaro, jos­ta menee jokunen sent­ti tietoa ladat­taes­sa. Jos raha pitää pan­na kukka­roon etukä­teen, ei olisi riskiä, että joku net­ti­maanikko velka­an­tuu surffaillessaan.

Nytkin on tapo­ja mak­saa, mut­ta ne ovat niin köm­pelöitä, ettei niil­lä kan­na­ta viit­tä euroa pienem­pia mak­su­ja kerätä. 

Print­ti­maail­mas­sa kir­joita­jan ja luk­i­jan välil­lä on monia taho­ja käsi ojos­sa keräämässä rahaa itselleen. Kir­jakau­pas­ta oste­tun kir­jan hin­nas­ta menee tyyp­il­lis­es­ti kymme­nen pros­ent­tia kir­jail­i­jalle ja lop­ut muille; paper­i­työläisille, paket­ti­au­ton kul­jet­ta­jille, kir­japain­olle, kir­jakau­palle etc. Net­ti­maail­mas­sa välikädet saadaan pois ja sik­si luk­i­ja selviää halvem­mal­la ja kir­jail­i­ja saa enem­män — tai siis näin voisi käy­dä. Nyt kir­jail­i­ja saa kir­jas­ta kak­si euroa. Net­tiver­sio­ta voisi kuitenkin myy­dä paljon tätäkin halvem­mal­la. Paine­tul­la kir­jal­la on yleen­sä use­ampi luk­i­ja. Sitä pait­si, kun kir­ja mak­saa vain mur­to-osan entis­es­tä, osta­jia tulee enemmän.

Mak­saisin muuten paljon mielu­um­min net­ti­sivu­jen sisäl­löstä pen­nosia, jos sil­lä vält­ty­isin main­ok­sil­ta. Joitakin main­ok­sia kyl­lä tilaisinkin.

Per­in­teinen sanomale­hti on kyl­lä tulos­sa tien­sä päähän. Hesarin mukana tulee joka sun­nun­tai ainakin kymme­nen sivua asun­to- ja työ­paikkail­moituk­sia, jot­ka heitän avaa­mat­ta roski­in, kos­ka en hae töitä enkä asun­toa. Eri­tyis­es­ti asun­toil­moituk­set siir­tynevät net­ti­in nopeasti, kos­ka sil­loin ne kohdis­tu­vat vain asi­as­ta kiin­nos­tuneille, joille toisaal­ta voidaan ker­toa myytävästä asun­nos­ta paljon enem­män. Sama kos­kee työ­paikkail­moituk­sia. Kun nämä jäävät lehdis­tä pois, aikamoinen lovi lehtien bud­jet­tei­hin tulee. Lehti­in jää oikeas­t­aan vain main­ok­set, joi­ta luk­i­ja ei oma-aloit­teis­es­ti hak­isi; siis esimerkik­si tieto siitä, että Coca Cola on aito asia.

Helsin­gin Sanomat työl­listää suo­raan tai välil­lis­es­ti aikamoi­sen määrän väkeä, joista vain pieni osa on toimit­ta­jia. Paljon enem­män on met­sure­i­ta, paper­i­työläisiä, rekkakuske­ja, lehden­jaka­jia, kirjatyöntekijöitä.Jos lehti siir­tyy kokon­aan net­ti­in, suuri osa tästä muus­ta väestä kar­si­u­tuu pois. Sääli lehden­jaka­jia esimerkik­si, mut­ta sisäl­lön­tuotan­to voi tässä muu­tok­ses­sa myös voit­taa. Jon­akin päivänä min­ul­la on kahvipöy­dässäni sanomale­hteä keveämpi tietokone, joka ulospäin on pelkkä näyt­tö — elek­tron­i­nen paperi. Luon­non­va­ro­jan säästyy melkoinen määrä.

Kun tuo­hon pie­nien mak­su­jen mah­dol­lisu­u­teen ei vielä ole päästy, lai­tan tähän lop­pu­un pienen kau­pal­lisen main­ok­sen. Kir­jo­jani voi ostaa pait­si kir­jakaupoista myös tältä sivus­tol­ta kohdas­ta “julka­isut”. Sieltä voi siis myös käy­dä luke­mas­sa sen Vihreät ja Talous sekä näyteluku­ja muista kirjoista.

Yksi ajatus artikkelista “Anarkistinen tietoyhteiskunta”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.