Työttömät vuokratöihin?

Kysymys siitä, pitäisikö työt­tömän ottaa vas­taan töitä myös työn­vuokras­fir­mas­sa, on oikeas­t­aan aika paljastava.

Työt­tömien edus­ta­jat vas­tus­ta­vat, kos­ka olo­suh­teet työn­vuokraus­fir­moissa ovat epä­var­mat. Joskus työtä on ja joskus taas ei ole. Täl­lainen taloudelli­nen epä­var­muus on ahdis­tavaa. On siis vähem­män ahdis­tavaa olla tur­val­lis­es­ti kokon­aan vail­la ansio­tu­lo­ja kuin saa­da niitä vain sil­loin tällöin?

Työn­vuokraus­fir­mo­jen työn­tek­i­jät jäävät vail­la työter­veyshuol­lon palvelu­ja. Tämä ON epäko­h­ta, johon tulisi puut­tua, mut­ta eihä työt­tömäl­lä olisi työter­vey­den­huoltoa, vaik­ka hän jäisi työttömäksi.

Kumpikin peruste tun­tuu haetul­ta. Ne peit­tävät vaivoin todel­lisen argu­mentin: ei halu­ta joutua työt­tömyys­tur­val­ta huonoon työ­suh­teeseen, vaan ollaan mielu­um­min työt­töminä. Eikö tätä voisi sanoa suo­raan? Minus­ta se on aivan hyväksyt­tävä peruste. 

Ongel­man ydin on siinä, ettei työt­tömän kan­na­ta ottaa vas­taan sat­un­naista työtä, kos­ka siitä ei jää käteen kuin euro tai kak­si tun­nil­ta. Jotain ne työ­matkat, työ­vaat­teet ja työ­paikalla syömi­nenkin mak­sa­vat. Vika on työt­tömän aivan liian korke­as­sa todel­lises­sa mar­gin­aaliv­erossa. Kyl­lä epä­var­makin työ­suhde kel­paisi, jos se toisi kukka­roon lisää rahaa. Kel­vaa­vathan ne opiskelijoillekin.

On aivan sama, pitääkö työt­tömän ottaa karenssin uhal­la vas­taan vuokratyötä, sil­lä ei kukaan tule sel­l­aista työt­tömälle tar­joa­maan vas­toin tämän omaa tah­toa. Työ­mo­ti­vaa­tion kannal­ta pelkästään karenssin uhan takia työsken­te­ly on huono asia. Työ­nan­ta­jat eivät halua epä­mo­tivoitunei­ta työn­tek­i­jöitä, kos­ka näi­den työ­panos on huono. Vielä vähem­män sel­l­aisia halu­a­vat työvoiman vuokraa­jat, kos­ka työ­paikalle välitet­ty yksi huono työn­tek­i­jä voi viedä fir­man maineen.

Ain­oa ratkaisu on tehdä työn vas­taan­ot­ta­mi­nen työt­tömälle taloudel­lis­es­ti houkut­tel­e­vak­si. Kun pitkäaikaistyötön voi lyhyel­läkin keikalla kohen­taa taloudel­lista ase­maansa, suh­tau­tu­mi­nen työhön muut­tuu toisen­laisek­si. Työn halu­aa tehdä niin hyvin kuin osaa, kos­ka hyvin työn­sä tekevä saa lisää työtä ja lisää ansioita. 

Yksi ajatus artikkelista “Työttömät vuokratöihin?”

  1. Jär­jet­tömän suuri mar­gin­aaliv­ero on tietenkin yksi iso asia, mut­ta olisin muutenkin vähän epäileväi­nen työt­tömänä mihin hak­isin. Vuokratyö­fir­moista ei ole hirveän paljon hyvää kuu­lunut työn­tek­i­jän näkökul­mas­ta, teet samaa työtä kuin “oikeat työn­tek­i­jät” mut­ta huonom­mal­la pal­ka­lla ja ehdoil­la. Esimerkik­si irti­sanomi­saikaa ei käytän­nössä ole, eli vuokratyötä osta­va yri­tys voi sanoa että ei tartte tul­la huom­e­na töihin.

    Lyhyem­pi­en keikkatöi­den kannal­ta on myös aina iso ris­ki että pienet työt sotke­vat sosi­aalietu­jen mak­samisen. Ei ole lainkaan tava­ton­ta että työ­nan­ta­ja ei mak­sa järkevässä ajas­sa palkkaa, ja anna palkkalaskel­maa ja todis­tus­ta. Siinä sit­ten työtön elää maka­ronil­la ollessa kah­den ison jous­ta­mat­toman jät­tiläisen armoil­la eli Kelan ja työ­nan­ta­jan ilman että ketään oikeasti kiin­nos­taa. Laki­in pitäisi säätää ankarat ran­gais­tuk­set siitä että työ­nan­ta­ja ei mak­sa ajois­sa oikean­su­u­ruista palkkaa ja toimi­ta palkkalaskel­maa. Yksi suuri koko Suomes­sa toimi­va siivous­fir­ma myös näyt­ti jär­jestelmäl­lis­es­ti kuset­ta­van palkkalaskelmis­sa, tun­nit oli aina las­ket­tu väärin alakant­ti­in, joista piti joka ker­ta valit­taa ja tapel­la että sai palkan kaikesta tehdys­tä työstään (tätä tapah­tui kahdel­la tutul­lani jot­ka työsken­te­liv­ät sielä n. 3kk ajan). Mik­sei täm­möisiä kuset­ta­jatyö­nan­ta­jia saa­da kuri­in? Ennen ainakaan liit­toakaan ei pahem­min kiin­nos­tanut, vaan ne ruti­ini­no­mais­es­ti pyy­sivät vain sen yhden palkkalaskel­man kor­jaamista eikä kiin­nos­tanutkaan riehua että mik­si tätä samaa pitää tehdä joka kuukausi (omien koke­muk­sien mukaan myös ainakin PAMil­la on myös asen­nevam­ma mata­la­palkkaisten pätkätöi­den tek­i­jöitä kohtaan).

    Ei tarvi ihme­tel­lä tosi­aan mik­si monia työt­tömiä ei kovin hel­posti saa prekarisoituneisi­in työ­suhteisi­in, sil­lä ne on pait­si jär­jet­tömän korkeasti (efek­ti­ivis­es­ti) verotet­tu­ja, niin ne myös vaaran­ta­vat muutenkin pienen toimeen­tu­lon saamisen ylipäätään. Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jat paljon jak­sa­vat meuhka­ta suu­rit­u­lois­t­en korkeista mar­gin­aaliv­eroista (n. 50–60% luokas­sa), vaik­ka useim­mat työt­tömät voivat vain unel­moi­da noin alhai­sista efek­ti­ivi­sistä mar­gin­aaliv­eroista. Ja sosi­aal­i­tur­van sisään­leiv­o­tun kankeu­den huomioon ottaen on suo­ras­taan ihme että meil­lä on ketään mata­la­palkkaisia pätkätöitä tekeviä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.