Kuvia

Kuvien lisää­mi­nen alkaa sujua pik­ku­hil­jaa noin tek­ni­ses­ti, mut­ta kovin aikaa­vie­vää puu­haa se on. Lisäi­len kuvia mui­den töi­den ohel­la. Pyy­dän anteek­si niil­tä, jot­ka ovat tilan­neet blo­gin feed-muo­dos­sa. He saa­vat nyt pal­jon vää­riä hälyytyksiä.

joki-latviassa.jpg
En juu­ri otta­nut kuvia Bal­tis­ta, mikä minua jäki­kä­teen vähän har­mit­taa. Tie oli aika yksi­toik­koi­nen ja mai­se­mat vai­keas­ti kuvat­ta­via. Kai­pa­sin jär­jes­tel­mä­ka­me­raa­ni, joka oli­si ollut oikeuk­sis­saan vai­kei­ta koh­tei­ta kuvat­taes­sa. Sitä pait­si minul­la oli alku­mat­kas­ta hyvä­kun­toi­se­na sel­lai­nen mene­mi­sen mei­nin­ki, ettei sii­nä pal­jon pysäh­del­ty kuvia otta­maan. Täs­sä oli kui­ten­kin pak­ko pysäh­tyä. Joen nimeä en muis­ta, mut­ta Lat­vias­sa se oli.

riika-2.jpg

riika-3.jpg

riika-1.jpg

Käväi­sin lou­naal­la Rii­an kes­kus­tas­sa. Hel­le yllät­ti minut, mut­ta niin se oli yllät­tä­nyt monen pai­kal­li­set­kin. Joka toi­nen oli pukeu­tu­nut kevyeen t‑paitaan, joka toi­nen mel­kein tal­vi­ses­ti. Rii­an van­ha kau­pun­ki oli vähän kuin oli­si astu­nut todel­li­suu­des­ta satuun.

aamiainen.jpg
Aamiai­nen oli pyö­räi­li­jän kan­nal­ta oikeas­taan aika köy­hä, mut­ta sen esil­le­pa­no kor­va­si kaiken.
joki-liettuassa.jpg
Bal­tia on tasais­ta ja niin­pä joet ovat rauhallisia

maalaiskyla-liettuassa.jpg

Maa­lais­ky­lä Liet­tuas­sa, lähel­lä Lat­vian rajaa

kyla-liettuassa.jpg

Tämä kuva on illan suus­sa liet­tua­lai­ses­ta Vabal­nis­ka­siin kyläs­tä. Se, että maa­seu­dul­la ihmi­set asu­vat suo­ma­lai­sit­tain kau­pun­ki­mai­sis­sa kylis­sä, tekee maa­seu­dus­ta sosi­aa­li­ses­ti elä­väm­män ja hel­pot­taa mui­den elin­kei­no­jen nivo­mis­ta yhteen maa­ta­lou­den kans­sa.  En tie­dä pelas­ti­ko sosia­lis­mi nämä maa­lais­ky­lät sil­tä tuhol­ta, joka koh­ta­si Suo­mes­sa 1970-luvul­ta alkaen kir­kon­ky­liä. Nämä ovat hyvin viihtyisiä.

 kyla-liettuassa-2.jpg

Tämä on jok­seen­kin samas­ta pai­kas­ta toi­seen suun­taan. Liet­tuas­sa ei niin pien­tä kylää ole, ettei sie­lä oli­si myös kirk­ko. Mat­kal­la olin yllät­ty­nyt kato­li­sen kir­kon voi­mak­kaas­ta ase­mas­ta niin Liet­tuas­sa kuin Puo­las­sa­kin. Ita­lia alkoi vai­kut­taa kovin mal­lis­tu­neel­ta val­tiol­ta nii­hin verrattuna.

kaunas.jpg
Kau­nas on kau­nis kau­pun­ki. Sii­tä on kui­ten­kin kun­nos­tet­tu vain muu­ta­ma kort­te­li, vähän niin­kuin Tal­lin­nas­ta kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Kau­pun­ki tun­tuu ole­van sak­sa­lais­ten suo­sios­sa ja se näkyy myös turis­mi­bis­nek­ses­sä. Turis­tin kan­nat­taa osa­ta tääl­lä saksaa.

pulan-nopeusrajoitusjarjestelma.jpg

Rajoil­la oli aina täl­lai­nen taulu,joka ker­toi maas­sa nou­da­tet­ta­vas­ta nopeus­ra­joi­tus­jär­jes­tel­mäs­tä. Kata­ja­no­kal­la­kin on ker­to­mas­sa Suo­men lii­ken­ne­sään­nöis­tä lau­tal­la tuli­joil­le. Puo­las­sa se on kyl­lä aika moni­mut­kai­nen, taval­li­sil­la autoil­la on kuusi eri nopeut­ta. Pal­jon tulee ojhi­tuk­sia, kun samoil­la teil­lä on eri nopeu­det eri ajo­neu­voil­le. Mie­len­kiin­tois­ta on, että pai­kal­li­nen tak­si­liit­to on saa­nut tääl­lä läpi sen, mitä Suo­mes­sa­kin on yri­tet­ty: öisin kor­keam­mat nopeu­det taajamissa.

luonnonsuojelualue.jpg

Puo­lan puo­lel­la lähel­lä Liet­tuan rajaa on suu­ri luon­non­suo­je­lua­lue. Ellei aurin­ko oli­si ollut jo aika alhaal­la, oli­si jää­nyt mie­lel­lä­ni vähäk­si aikaa met­sään käve­le­mään. Kan­nat­taa huo­ma­ta, että aluet­ta mai­nos­te­taan susilla.

puolalainen-kyla.jpg

Puo­la­lai­nen kylä lähel­lä Liet­tuan rajaa.

1805hauatsmaa.jpg

Puo­las­sa oli val­ta­via hau­taus­mai­ta kylien kes­kel­lä. Joku voi­si pitää suur­ta hau­taus­maa­ta aivan taa­ja­man kes­kus­tas­sa mel­ko epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­se­na rat­kai­su­na, mut­ta Puo­las­sa arvo­jär­jes­tys on toinen.

1805koristettu-risti.jpg

Var­maan asia liit­tyy joten­kin Kris­tuk­sen tai­vaa­seen astu­mi­seen. Kaik­kial­la Puo­las­sa näkyi rie­muk­kaik­si koris­tel­tu­ja ristejä.

1805kyla-puolassa.jpg

Tyy­pil­li­nen puo­la­lai­nen kylänäkymä.

1805karjanajoa.jpg

Fil­la­ril­la voi teh­dä­mi­tä tahan­sa, kuten esi­mer­kik­si pai­men­taa leh­miä. Pari­kin ker­taa näin tilan­teen, jos­sa leh­mät­lau­ma lön­tys­te­li koh­ti kotia (lyp­syä?) ja mies seu­raa hei­tä fil­la­ril­la vit­sa kädessä.

Kylä Slo­va­kias­ta solan hui­pul­ta. Näil­tä nur­kil­ta alkoi pit­kä las­ku Vah-jokea pit­kin koh­ti Bratislavaa

ratikka-linzissa.jpg

Rai­tio­vau­nu Litzis­sä. Rai­de­le­veys vai­kut­ti samal­ta kuin Hel­sin­gis­sä. Sau­ri, näi­tä kan­nat­tai­si ehkä ostaa! Jouk­ko­lii­ken­ne vai­kut­ti itä­val­las­sa tavat­to­man hyvin jär­jes­te­tyl­tä ja suu­rel­ta osin kis­koi­hin perus­tu­val­ta. Kun ilmas­ton­muu­tos­ta ryh­dy­tään tosioi­min tor­ju­maan, itä­val­ta­lai­set eivät jou­du kököt­tä­mään koto­naan toi­sin kuin kumi­pyö­rä­lii­ken­teen varas­sa ole­vat suomalaiset. 

pyorankuljetusvaunu.jpg

Pyö­rän kul­jet­ta­mi­nen taa­ja­ma­ju­nis­sa oli tavat­to­man käte­vää. Jokai­ses­sa junas­sa oli oma vau­nu pyö­ril­le ja mat­ka­ta­va­ral­le. Tur­vau­duin tur­vau­tu­maan junaan ker­ran kur­jan sään ja kiin­ni mene­vien kaup­po­jen takia; oli pääs­tä­vä ostok­sil­le Salz­bur­giin. Satei­sen sään takia ei myös­kään mui­ta pyö­räi­löi­jöi­tä ollut pal­jon liik­keel­lä. Heti kuvan otta­mi­sen jäl­keen junaan tuli nuo­reh­ko mies, joka oli menos­sa johon­kin ylä­mä­keen aja­mis­ki­saan, jos­sa ajet­tiin kil­paa solan huipulle.

kufstein-itavalta.jpg

Kufs­tein oli Inn-joen var­rel­la ensim­mäi­nen isom­pi kylä Itä­val­lan puo­lel­la, siis lähel­lä Sak­san rajaa.

inn-joen-laaksoa.jpg

Voi­si luul­la, että vuo­ris­tos­sa aja­mi­nen on pelk­kää ylä-tai ala­mä­keä, mut­ta tosia­sias­sa suu­rin osa ajas­ta on hyvin tasais­ta joki­laak­soa. Inn-joen laak­so on har­vi­nai­sen kau­nis. Vaih­tei­ta ei juu­ri tarvitse.
pfund-971-m.jpg
Pfund 971 m.
Täs­sä men­nään Inn-jokea ylös vie­lä Itä­val­lan puo­lel­la. Pyö­rä­reit­ti oli­si kul­ke­nut alhaal­la, mut­ta jos­tain syys­tä jat­koin pai­kal­lis­tie­tä pit­kin. Se kan­nat­ti, vaik­ka nousua tuli­kin yli­mää­räi­set sata met­riä. Mai­se­mat pal­kit­si­vat vaivan. 

lago-di-como.jpg

Poh­jois-Ita­lian jär­vet ovat tavat­to­man kau­nii­ta. Tämän ja Alppåien piti olla mat­ka­ni koho­koh­dat, mut­ta har­mi kyl­lä sää oli aika satei­nen. Hie­no jär­vi oli sateisenakin.

ode-lago-di-comolla.jpg

Ensim­mäi­sen ker­ran Viros­ta pois­tut­tua­ni kuu­lin Suo­men kiel­tä. Suo­ma­lai­nen per­he oli Lago di Comol­la ran­ta- ja vuo­ris­to­lo­mal­la. Pyy­sin hei­tä otta­maan kuvan minus­ta, Bianc­his­ta ja järvestä.

tie-lago-di-comolla.jpg

Lago di Comol­la valit­sin itä­ran­taa kul­ke­van tien, kos­ka tun­ne­liin lai­tet­tu uusi tie imi sil­tä ras­kaan lii­ken­teen. Valin­ta oli oikein hyvä. Kii­tos nimi­mer­kil­le Mik­ko, joka antoi tähän vin­kin. Lop­pu­pät­kä ties­tä oli mer­kit­ty kar­tas­sa­ni vaa­ral­li­sek­si ajaa. Vaa­ral­li­suus tar­koit­ti mut­kai­suut­ta ja kapeut­ta. Pyö­räi­li­jäl­le tämä sopi vie­lä parem­min. Se kar­si auto­lii­ken­teen mini­miin ja piti auto­jen nopeu­det mata­li­na. Mut­kat toi­vat tie­hen mie­len­kiin­toi­suut­ta niin, että pie­nen mäki­syy­den­kin antoi anteeksi.
liikennejarjestelyja-rivieralla.jpg

Rivie­ra on pait­si Rivie­ra, myös mel­koi­nen liikennehelvetti.

5 vastausta artikkeliin “Kuvia”

  1. Komea näky­mä!
    Ja ihan hyvän­laa­tui­sen kuvan olet onnis­tu­nut otta­maan sil­lä kommukallasi.

    Oli muka­va seu­ra­ta bloa­gia­si hesa­rin sivuil­ta. Onnit­te­lut hur­jas­ta suorituksesta!

  2. Rai­tio­vau­nus­ta, jota tuol­la ehdo­tat Sau­rin tilaa­van Hel­sin­kiin: eikös tuo näy­tä aika saman­lai­sel­ta kuin ne Hel­sin­gin uudet mata­la­lat­tia­vau­nut jot­ka on juu­ri lähe­tet­ty takai­sin teh­taal­le kor­jat­ta­vik­si, kun eivät Hel­sin­gin olo­suh­teis­sa kestäneet?

    Pyö­räi­ly­blo­gi­si oli minun­kin mie­les­tä­ni aivan huip­pu, pak­ko oli seu­ra­ta ja mie­li teki­si itse­kin jos­kus tem­pais­ta. Vähän vaa­ti­mat­to­mam­pi­kin mat­ka jo kel­pai­si, vaik­ka­pa Atlan­til­ta Väli­me­rel­le Pyre­neit­ten reu­no­ja seuraten.

  3. Kyl­lä ne aika eri­lai­sia oli­vat. Olen­nais­ta on, että rai­de­le­veys on sama.Hesan mata­la­lat­tia­ra­ti­kat on modi­fioi­tu leveäm­mäl­le rai­de­le­vey­del­le tar­koi­te­tuis­ta, mis­tä kaik­ki mur­heet ovat alka­neet. Hel­sin­gis­sä rai­teis­sa on myös jyrk­kiä mut­kia, jot­ka eivät kai­kil­ta rati­koil­ta onnistu.

  4. Luin kir­jan tänään. Sen ver­ran imai­si, että päi­väs­sä piti lukea. Haus­ka näh­dä nämä kuvat lisäksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.