Päivähoidon minimimaksusta

Ter­veisiä hel­teis­es­tä Slovakiasta!

Suomes­sa keskustel­laan kuulem­ma min­im­i­mak­sun tuomis­es­ta päivähoitoon. Aja­tus on järkevä, mut­ta se vaatii eräitä muitakin toimia.

Kun Lip­posen ensim­mäistä hal­li­tus­ta muo­dostet­ti­in, viime yön vään­tönä päätet­ti­in vihrei­den vaa­timuk­ses­ta, että laki sub­jek­ti­ivis­es­ta päivähoito-oikeud­es­ta toteutetaan eikä sitä taas lykätä, kuten oli taas ker­ran tarkoi­tus. Tuol­loin VM:n puoles­ta esitet­ti­in, että oikeus rajat­taisi­in vain päivähoitoa tarvit­se­vi­in ja sen ulkop­uolelle rajat­taisi­in ne per­heet, jois­sa ainakin yksi van­hem­mista on kotona. Tämä olisi rajan­nut työt­tömien lapset oikeu­den ulkop­uolelle. Kom­pro­mis­sik­si tuli, että sub­jek­ti­ivi­nen oikeus kos­kee kaikkia, mut­ta kokopäivähoitoon tulee 300 markan min­im­i­mak­su. Mak­su olisi vas­tan­nut osa­puilleen hoi­dos­sa annet­tavien kol­men päivit­täisen ater­ian arvoa. Pien­i­t­u­loisim­mille osapäivähoito olisi säi­lynyt ilmaise­na. Juuri tuon ruokae­dun taki­a­han ilmainen päivähoito merk­it­see, että van­hem­mille taval­laan mak­se­taan lapsen pane­mis­es­ta päivähoitoon.

Ajatuk­se­na oli, että työt­tömät val­it­si­si­vat puolipäivähoidon. Päivähoito merk­it­see aina myös jonkin­laista esik­oulua, jos­ta las­ta ei pidä raja­ta ulos sik­si, että van­hem­mat ovat työt­tömiä. Toisaal­ta, jos alak­ouluikäisille riit­tää neljä tun­tia ope­tus­ta ja virikkeitä päivässä, kyl­lä se riit­tää nuoremmillekin.

Eduskun­nan sosi­aali­valiokun­ta hempeämielisyy­dessään kuitenkin hylkäsi min­im­i­mak­sun. Tästä on seu­ran­nut päivähoito-oikeu­den ylikäyt­töä. Päivähoito on kallis etu­us. Sen ylikäyt­tö on pois muista hyvistä asioista, joi­hin kun­ta voisi raho­jaan käyt­tää. Sik­si palaami­nen siihen, mis­tä lip­posen hal­li­tus­ta muo­dostet­taes­sa sovit­ti­in, on järkevää.

Pitää kuitenkin selvit­tää, onko päivähoidon ilmaisu­us tässä välis­sä las­ket­tu sisään joi­hinkin normei­hin. Opiske­li­ja­van­hempi­en taloudelli­nen ase­ma esimerkik­si ei ole kehut­ta­va. Jos min­im­i­mak­su päivähoitoon tulee, pitää opin­totuen puolel­la ken­ties tehdä jotain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.