Päivähoidon minimimaksusta

Ter­vei­siä hel­tei­ses­tä Slovakiasta!

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kuu­lem­ma mini­mi­mak­sun tuo­mi­ses­ta päi­vä­hoi­toon. Aja­tus on jär­ke­vä, mut­ta se vaa­tii eräi­tä mui­ta­kin toimia.

Kun Lip­po­sen ensim­mäis­tä hal­li­tus­ta muo­dos­tet­tiin, vii­me yön vään­tö­nä pää­tet­tiin vih­rei­den vaa­ti­muk­ses­ta, että laki sub­jek­tii­vi­ses­ta päi­vä­hoi­to-oikeu­des­ta toteu­te­taan eikä sitä taas lykä­tä, kuten oli taas ker­ran tar­koi­tus. Tuol­loin VM:n puo­les­ta esi­tet­tiin, että oikeus rajat­tai­siin vain päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­viin ja sen ulko­puo­lel­le rajat­tai­siin ne per­heet, jois­sa aina­kin yksi van­hem­mis­ta on koto­na. Tämä oli­si rajan­nut työt­tö­mien lap­set oikeu­den ulko­puo­lel­le. Kom­pro­mis­sik­si tuli, että sub­jek­tii­vi­nen oikeus kos­kee kaik­kia, mut­ta koko­päi­vä­hoi­toon tulee 300 mar­kan mini­mi­mak­su. Mak­su oli­si vas­tan­nut osa­puil­leen hoi­dos­sa annet­ta­vien kol­men päi­vit­täi­sen ate­rian arvoa. Pie­ni­tu­loi­sim­mil­le osa­päi­vä­hoi­to oli­si säi­ly­nyt ilmai­se­na. Juu­ri tuon ruo­kae­dun takia­han ilmai­nen päi­vä­hoi­to mer­kit­see, että van­hem­mil­le taval­laan mak­se­taan lap­sen pane­mi­ses­ta päivähoitoon.

Aja­tuk­se­na oli, että työt­tö­mät valit­si­si­vat puo­li­päi­vä­hoi­don. Päi­vä­hoi­to mer­kit­see aina myös jon­kin­lais­ta esi­kou­lua, jos­ta las­ta ei pidä raja­ta ulos sik­si, että van­hem­mat ovat työt­tö­miä. Toi­saal­ta, jos ala­kou­lui­käi­sil­le riit­tää nel­jä tun­tia ope­tus­ta ja virik­kei­tä päi­väs­sä, kyl­lä se riit­tää nuoremmillekin.

Edus­kun­nan sosi­aa­li­va­lio­kun­ta hem­peä­mie­li­syy­des­sään kui­ten­kin hyl­kä­si mini­mi­mak­sun. Täs­tä on seu­ran­nut päi­vä­hoi­to-oikeu­den yli­käyt­töä. Päi­vä­hoi­to on kal­lis etuus. Sen yli­käyt­tö on pois muis­ta hyvis­tä asiois­ta, joi­hin kun­ta voi­si raho­jaan käyt­tää. Sik­si palaa­mi­nen sii­hen, mis­tä lip­po­sen hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa sovit­tiin, on järkevää.

Pitää kui­ten­kin sel­vit­tää, onko päi­vä­hoi­don ilmai­suus täs­sä välis­sä las­ket­tu sisään joi­hin­kin nor­mei­hin. Opis­ke­li­ja­van­hem­pien talou­del­li­nen ase­ma esi­mer­kik­si ei ole kehut­ta­va. Jos mini­mi­mak­su päi­vä­hoi­toon tulee, pitää opin­to­tuen puo­lel­la ken­ties teh­dä jotain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.