Fillarilla Nizzaan

Nämä uudet sivu­ni on lopul­ta saa­tu tek­ni­ses­ti toi­mi­maan. Vai­keuk­sien kaut­ta voittoon!

Olen läh­dös­sä fil­la­ri­ni kans­sa per­jan­tai­aa­mu­na Tal­lin­naan, jos­ta läh­den pol­ke­maan Via Bal­ti­kaa ete­lään. Per­jan­tai-illan tavoit­tee­ni on pääs­tä Pär­nuun. Tavoit­tee­ni on pol­kea Väli­me­rel­le ja siel­tä Rivie­raa pit­kin Nizzaan. Rei­tin olen tois­tai­sek­si suun­ni­tel­lut tar­kem­min vain Liet­tuan Kau­na­siin. Mat­kal­la on hyvää aikaa lukea kart­to­ja. Rei­tin valin­ta on auki sikä­li­kin, että en tie­dä, onko keli Alpeil­la sopi­va yli­tyk­seen. Sileil­lä ren­kail­la ei jäi­sil­lä teil­lä ajel­la. Jos Alp­pien yli­tys on mah­do­ton, kier­rän ne itä­puo­lel­ta. Vähem­män nousu­ja, mut­ta pal­jon enem­män kilometrejä.
Mat­kan­te­koa­ni voi seu­ra­ta Hel­sin­gin Sano­mien verk­ko­si­vuil­la, jos­sa minun on mää­rä pitää kuu­kau­den ajan blo­gia. Jos aikaa ja voi­mia riit­tää — ja tek­niik­ka toi­mii — tulen kom­men­toi­maan maa­il­man menoa myös näil­lä sivuilla.