Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinenohjelma (15/15): Hankintalaki ja valtionhallinnon tuottavuus

  3.7              Hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Kokonaisuudistuksessa valmistellaan ehdotukset mm. hankintamenettelyjen yksinkertaistamiseksi, erilaisten laatutekijöiden huomioimiseksi, pk-yritysten tarjouskilpailuun osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi, kynnysarvojen nostamiseksi sekä valitusmenettelyn tiukentamiseksi. (TEM) Tärkeintä olisi saada jatkuva valitusrumba loppumaan. Jotkut kilpailuihin osallistuvat valittavat rutiininomaisesti aina ja markkinatuomioistuin laittaa rutiininomaisesti hankinnan aina odottamanaan valituksen käsittelyä. Luulisi jokaisen ymmärtävän, että ei voi olla kokonaisuuden kannalta edullista,…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Kaupunkisuunnittelu, Kuntajako, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (14): Kaupunkiseutujen eheyttäminen

3.5              Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan järjestämisen turvaamiseksi valmistellaan kuntarakennelain täydennys. Tällä lisätään perustuslain asettamien reunaehtojen mukaisesti kuntien yhdistymistä koskevaa valtioneuvoston toimivaltaa kuntarakennelain 4d§:n 3 mom:ssa tarkoitetulla yhtenäisellä työssäkäynti- tai yhdyskuntarakennealueella. Valtioneuvoston toimivallan lisääminen rajoitetaan selkeillä reunaehdoilla ja alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaan sitomisella. Toimivallan käyttö rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa kuntarakennelain tavoitteet eivät ole toteutettavissa…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (13): Terveydenhuolto

3.3              Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta jatketaan STM:n järjestämislakityöryhmän väliraportissa esitettyjen linjausten mukaisesti. Jatkotoimenpiteet päätetään kuntien lausuntojen pohjalta. (Lihavointi minun) Jotain toivoa siis vielä on. Valmistellaan laajapohjaisesti (mukana mm. parlamentaarinen edustus, eri rahoittajatahot ja järjestöt) selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, palvelujen saatavuuteen, etuuksiin, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään ja kansantalouteen. Selvityksen tavoitteena on…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Säästökohteita, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (12): Kuntatalous

3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvattamiseen kohdistuva toimenpidekokonaisuus sisältää monia toisiaan tukevia elementtejä. Työ kuntien tehtävien ja niihin liittyvien velvoitteiden kartoittamiseksi on tärkeä osa kuntatalouden rakenneuudistusta. Työn tavoitteena on löytää tehtävät ja velvoitteet sekä toiminnan organisointitavat, jotka muuttamalla voidaan paitsi kohdentaa voimavaroja aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin myös helpottaa kuntatalouteen kohdistuvia rahoituspaineita. 3.1              Kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (11): Asuntomarkkinoiden rakenteet

Asuntomarkkinoiden rakenteet Tonttimaan ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute eivät saa olla talouden uudistumisen ja kasvun este. Tämä edellyttää, että asuntorakentamiseen käytettävissä olevan tonttimaan tarjontaa pitää pyrkiä lisäämään pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lisäksi kannusteita rakentaa erityisesti vuokra-asunnoiksi tarkoitettuja asuntoja tulee lisätä.

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (10): ICT:n hyödyntäminen

ICT:n hyödyntäminen Kehysriihessä 2013 linjatun ja ICT2015-työryhmän esityksen mukaisesti hallitus panostaa ICT-alan osaamisen vahvistamiseen. Suomen pirstaloitunut tietojärjestelmäpohja on tuottavuusongelma ja este uusien palveluiden kehittämiselle. Kuntien palveluiden digitaalisuusaste on parhaissakin kunnissa vain muutaman prosentin luokkaa. Kuntasektorilla on akuutti tarve edistää tuottavuutta tietohallintoratkaisuja yhtenäistäen. Suomeen on rakennettava kattava ja yhtenäinen sähköisten palveluiden palveluväylä, jota luotaessa painotetaan kustannustehokkuutta ja kartoitetaan mahdollisuudet rajat ylittävään…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (9): Äkillisten rakennemuutosten hallinta

Äkilliset rakennemuutokset ovat monisyinen haaste. On tärkeä uudistaa äkillisten rakennemuutosten ennakoinnin ja hoidon toimintamallia akuuttiin tilanteeseen reagoivasta toiminnasta selvästi tulevaa kehitystä ennakoivampaan suuntaan. 2.9              Valmistellaan suunnitelma työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi siten, että työvoiman osaamishaasteisiin voidaan nykyistä paremmin vastata sekä pitkällä aikavälillä että nopeissa rakennemuutoksissa. Tavoite on suunnata ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjontaa ennakoidun työvoimatarpeen mukaisesti. (TEM, OKM)

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (8) Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen

2. Talouden uusiutumis- ja kilpailukyky ja kasvu Koko talouden tuottavuutta sekä uusiutumis- ja kilpailukykyä voidaan edistää toimilla, jotka kohdistuvat verotuksen rakenteeseen sekä markkinoiden ja tuotannon puitteiden säätelyyn. Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen Elinkeinorakenteet, palvelut ja tuotteet elävät muutosvaihetta. On tärkeää luoda rakenteet, jotka edistävät uuden yritystoiminnan syntyä ja tukevat kasvua. Esitys uudeksi yritystukilaiksi annetaan eduskunnalle syksyn 2013 aikana. Tukijärjestelmää…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset

Työlainsäädännön muutokset työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi Suomessa työsuhteen konkreettiset ehdot määräytyvät pitkälti työehtosopimusten mukaan. Valtakunnallisissa työehtosopimuksissa on puolestaan otettu huomioon alakohtaiset tarpeet. Alasta riippuen työehtosopimuksissa on annettu työpaikkatasolle mahdollisuus sopia työehtosopimuksessa sovituissa rajoissa paikallisista järjestelyistä.  Osana neuvottelujärjestelmää paikallinen sopiminen edellyttää, että sopijapuolten tasapuolinen kohtelu turvataan. Työtehtävien muutoksista aiheutuva osaamisvaatimusten kasvaminen edellyttää jatkuvia toimia työntekijöiden työssä oppimisen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollistamiseksi. Osaamistarpeiden…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (6): Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen

Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työurasopimuksessa sovitut muutokset ansioturvan ehtoihin tulevat voimaan 1.1.2014[1]. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämistä työhön hakeutumiseen kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan jatketaan. Kannustinongelmia liittyy erityisesti lyhytkestoisen, osa-aikatyön tai aiempaa pienempipalkkaisen työn vastaanottamiseen. Alueellisen liikkuvuuden laajentaminen on tarpeen.