Hallituksen rakennepoliittinenohjelma (15/15): Hankintalaki ja valtionhallinnon tuottavuus

31.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 11 Kommenttia 

 

3.7              Hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Kokonaisuudistuksessa valmistellaan ehdotukset mm. hankintamenettelyjen yksinkertaistamiseksi, erilaisten laatutekijöiden huomioimiseksi, pk-yritysten tarjouskilpailuun osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi, kynnysarvojen nostamiseksi sekä valitusmenettelyn tiukentamiseksi. (TEM)

Tärkeintä olisi saada jatkuva valitusrumba loppumaan. Jotkut kilpailuihin osallistuvat valittavat rutiininomaisesti aina ja markkinatuomioistuin laittaa rutiininomaisesti hankinnan aina odottamanaan valituksen käsittelyä. Luulisi jokaisen ymmärtävän, että ei voi olla kokonaisuuden kannalta edullista, jos minkä tahansa asian hankkimiseen tulee aina valitusten takia vähintään vuoden ylimääräinen odotteluaika. Toimenpidekiellon sijasta pitäisi määrätä hyvitys vääryyttä kärsineelle. Jos taas valitus on aiheeton, pitäisi valittajan maksaa koko ruljanssista aiheutuneet kustannukset. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (14): Kaupunkiseutujen eheyttäminen

3.5              Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan järjestämisen turvaamiseksi valmistellaan kuntarakennelain täydennys. Tällä lisätään perustuslain asettamien reunaehtojen mukaisesti kuntien yhdistymistä koskevaa valtioneuvoston toimivaltaa kuntarakennelain 4d§:n 3 mom:ssa tarkoitetulla yhtenäisellä työssäkäynti- tai yhdyskuntarakennealueella. Valtioneuvoston toimivallan lisääminen rajoitetaan selkeillä reunaehdoilla ja alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaan sitomisella. Toimivallan käyttö rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa kuntarakennelain tavoitteet eivät ole toteutettavissa vapaaehtoisesti. Kielellisten oikeuksien toteutuminen varmistetaan. (VM)

Kaupunkiseuduilla voidaan siis kunnat yhdistää, jos alueen asukkaiden enemmistö sitä kannattaa. Jokaisen kunnan suostumusta erikseen ei siis tarvittaisi. Olen esittänyt tätä jo alusta alkaen, sillä ei tämä kaikkien ongelmaksi tunnustama asia ratkea niin, että kaikki sen hyväksyvät, koska eriarvoistuvasta kehityksestä jotkut myös hyötyvät. Kaupunkiseutujen osaoptimointi on niin kallis ja haitallinen asia, että sen voittamiseksi on uskallettava tehdä jotain. Todettakoon, että tästä asiasta on vihreillä kovin erilaisia käsityksiä niin kuin on tilanne kaikissa muissakin puolueissa. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (13): Terveydenhuolto

31.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 14 Kommenttia 

3.3              Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta jatketaan STM:n järjestämislakityöryhmän väliraportissa esitettyjen linjausten mukaisesti. Jatkotoimenpiteet päätetään kuntien lausuntojen pohjalta. (Lihavointi minun)

Jotain toivoa siis vielä on.

Valmistellaan laajapohjaisesti (mukana mm. parlamentaarinen edustus, eri rahoittajatahot ja järjestöt) selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, palvelujen saatavuuteen, etuuksiin, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään ja kansantalouteen. Selvityksen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Selvityksessä otetaan huomioon palvelujen ja etuuksien saatavuus ja oikeudenmukainen kohdentuminen sekä terveydenhuoltolain ja potilasliikkuvuusdirektiivin mukainen asiakkaan/potilaan valinnanvapaus. Lisäksi selvityksessä tulee ottaa huomioon meneillään olevan sote-palvelurakenneuudistuksen päätökset. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (12): Kuntatalous

3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus

Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvattamiseen kohdistuva toimenpidekokonaisuus sisältää monia toisiaan tukevia elementtejä. Työ kuntien tehtävien ja niihin liittyvien velvoitteiden kartoittamiseksi on tärkeä osa kuntatalouden rakenneuudistusta. Työn tavoitteena on löytää tehtävät ja velvoitteet sekä toiminnan organisointitavat, jotka muuttamalla voidaan paitsi kohdentaa voimavaroja aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin myös helpottaa kuntatalouteen kohdistuvia rahoituspaineita.

3.1              Kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta hallitusohjelman mukaisesti. Peruspalveluohjelmassa sovitaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Siinä myös linjataan kuntatalouden tasapainotavoitteen edellyttämä kuntien omien vero- ja maksutulojen sekä kuntapalveluiden tuottavuuden kehitys, samoin täsmennetään ne valtionosuuksia, kuntien veropohjaa sekä kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevat valtion toimet, joilla tuetaan kuntatalouden tasapainottamista. Kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa siirrytään vuosittaiseen menettelyyn. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan yhteyteen perustettu jaosto arvioi valtion kunnille säätämiin tehtäviin ja velvoitteisiin liittyvien kustannuslaskelmien luotettavuutta.

Tässä on sisällä aika paljon, jos tarkoituksena on tehostaa niin paljon kuin on luvattu, mutta tätä tekstiä voi soveltaa miten tahansa. Poliittisesti on minun tietääkseni kuitenkin sovittu vain tästä tekstistä, joten poliittisia vaikeuksia voi olla tulossa. Kuntatalous on valtaosa julkisesta sektorista ja jos julkista sektoria on kavennettava, sen on koskettava myös kuntia. Tämä on tehtävä, mutta ei tästä helppoa tule. Kuntien taloudellista itsenäisyyttä tullaan varmaankin vähän suitsimaan — esimerkiksi oikeutta jatkuvaan velkaantumiseen rajoitettaneen. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (11): Asuntomarkkinoiden rakenteet

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 21 Kommenttia 

Asuntomarkkinoiden rakenteet

Tonttimaan ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute eivät saa olla talouden uudistumisen ja kasvun este. Tämä edellyttää, että asuntorakentamiseen käytettävissä olevan tonttimaan tarjontaa pitää pyrkiä lisäämään pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lisäksi kannusteita rakentaa erityisesti vuokra-asunnoiksi tarkoitettuja asuntoja tulee lisätä. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (10): ICT:n hyödyntäminen

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 30 Kommenttia 

ICT:n hyödyntäminen

Kehysriihessä 2013 linjatun ja ICT2015-työryhmän esityksen mukaisesti hallitus panostaa ICT-alan osaamisen vahvistamiseen. Suomen pirstaloitunut tietojärjestelmäpohja on tuottavuusongelma ja este uusien palveluiden kehittämiselle. Kuntien palveluiden digitaalisuusaste on parhaissakin kunnissa vain muutaman prosentin luokkaa. Kuntasektorilla on akuutti tarve edistää tuottavuutta tietohallintoratkaisuja yhtenäistäen. Suomeen on rakennettava kattava ja yhtenäinen sähköisten palveluiden palveluväylä, jota luotaessa painotetaan kustannustehokkuutta ja kartoitetaan mahdollisuudet rajat ylittävään yhteistyöhön.

Hyvä, että halutaan tehdä jotain kuntien tietojärjestelmien sirpaloitumiselle. Yksi tästä puuttuu ja sen mukana kaikki. Eiväthän kunnat voi yhtenäistää tietojärjestelmiä keskenään eivätkä edes sisällään, koska jokainen hanke on kilpailutettava erikseen, eivätkä kunnat voi kilpailuohjelmassa antaa pisteitä siitä, että järjestelmä on sama kuin naapurilla. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (9): Äkillisten rakennemuutosten hallinta

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 5 Kommenttia 

Äkilliset rakennemuutokset ovat monisyinen haaste. On tärkeä uudistaa äkillisten rakennemuutosten ennakoinnin ja hoidon toimintamallia akuuttiin tilanteeseen reagoivasta toiminnasta selvästi tulevaa kehitystä ennakoivampaan suuntaan.

2.9              Valmistellaan suunnitelma työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi siten, että työvoiman osaamishaasteisiin voidaan nykyistä paremmin vastata sekä pitkällä aikavälillä että nopeissa rakennemuutoksissa. Tavoite on suunnata ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjontaa ennakoidun työvoimatarpeen mukaisesti. (TEM, OKM) Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (8) Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 16 Kommenttia 

2. Talouden uusiutumis- ja kilpailukyky ja kasvu

Koko talouden tuottavuutta sekä uusiutumis- ja kilpailukykyä voidaan edistää toimilla, jotka kohdistuvat verotuksen rakenteeseen sekä markkinoiden ja tuotannon puitteiden säätelyyn.

Markkinoiden toiminta ja terveen kilpailun edistäminen

Elinkeinorakenteet, palvelut ja tuotteet elävät muutosvaihetta. On tärkeää luoda rakenteet, jotka edistävät uuden yritystoiminnan syntyä ja tukevat kasvua.

Esitys uudeksi yritystukilaiksi annetaan eduskunnalle syksyn 2013 aikana. Tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja yritystukihallintoa tehostetaan. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (7) Työlainsäädännön muutokset

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 6 Kommenttia 

Työlainsäädännön muutokset työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi

Suomessa työsuhteen konkreettiset ehdot määräytyvät pitkälti työehtosopimusten mukaan. Valtakunnallisissa työehtosopimuksissa on puolestaan otettu huomioon alakohtaiset tarpeet. Alasta riippuen työehtosopimuksissa on annettu työpaikkatasolle mahdollisuus sopia työehtosopimuksessa sovituissa rajoissa paikallisista järjestelyistä.  Osana neuvottelujärjestelmää paikallinen sopiminen edellyttää, että sopijapuolten tasapuolinen kohtelu turvataan.

Työtehtävien muutoksista aiheutuva osaamisvaatimusten kasvaminen edellyttää jatkuvia toimia työntekijöiden työssä oppimisen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollistamiseksi. Osaamistarpeiden muutosten ennakointi on avainasemassa pyrittäessä mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan uusiin haasteisiin. Lue lisää

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (6): Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen

30.8.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 10 Kommenttia 

Työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisääminen

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työurasopimuksessa sovitut muutokset ansioturvan ehtoihin tulevat voimaan 1.1.2014[1]. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämistä työhön hakeutumiseen kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan jatketaan. Kannustinongelmia liittyy erityisesti lyhytkestoisen, osa-aikatyön tai aiempaa pienempipalkkaisen työn vastaanottamiseen. Alueellisen liikkuvuuden laajentaminen on tarpeen. Lue lisää

Seuraava sivu »